Kanji Card

Kanji Shita - Sotto
Utilizzo del kanji

  • 下 – Shita – Sotto, giù
  • 下さい – Kudasai – Per favore
  • 下る – Kudaru – Scendere