Kanji Card

Kanji Shutsu, Deru - Uscire
Utilizzo del kanji

  • 出る – Deru – Uscire
  • 出す – Dasu – Far uscire, tirare fuori
  • 出口 – Deguchi – Uscita
  • 思い出 – Omoide – Memoria
  • 出発 – Shuppatsu – Partenza