Kanji Card

Kanji Hyaku - Cento
Utilizzo del kanji

  • 百 – Hyaku – Cento
  • 三百 – Sanbyaku – Trecento
  • 百円 – Hyakuen – Cento yen