Kanji Card

Kanji Roku - Sei
Utilizzo del kanji

  • 六 – Roku – Sei
  • 六日 – Muika – Sei giorni, sesto giorno del mese
  • 六角 – Rokkaku – Esagono