Kanji Card

Kanji Ichi - Uno
Utilizzo del kanji

  • 一 – Ichi – Uno
  • 一人 – Hitori – Una persona
  • 一月 – Ichigatsu – Gennaio